Regulamin sklepu internetowego BASIAKAWKA.PL

§ 1
Definicje


Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowiści prawnej, dokonująca zakupu poprzez Sklep,
2) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także na potrzeby niniejszego Regulaminu osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w związku z jej działalnością gospodarczą, jednak jak wynika z treści umowy, nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
3) Operator Płatności – PayU oraz PayPal,
4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://basiakawka.pl,
5) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://basiakawka.pl,
6) Sprzedawca – Barbara Kawka-Kos, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą STYLISTKA BARBARA KAWKA-KOS, ul. Hutników 15, 42-300 Myszków, NIP 5771989632.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów, w tym odzieży i produktów cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego, w tym urządzenie mobilne takie jak smartfon czy tablet działające na systemach Android lub iOS. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny (w tym Microsoft Windows, macOS, Android, iOS),
3) standardowa przeglądarka internetowa (w tym Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, MS Internet Explorer),
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Sprzedawca nie gwarantuje poprawnego działania Sklepu na innych niż określone powyżej przeglądarkach internetowych, czy przy użyciu innych niż wskazane powyżej systemach operacyjnych.
5. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu cyfrowego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.
6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i mogą być powiększone o koszt dostarczenia produktu do Kupującego, o czym wzmianka podawana jest przed złożeniem zamówienia.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
5. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego poprzez Sklep są nieodpłatnie.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@basiakawka.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5
Zawieranie umowy

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.
3. Zamówienia w Sklepie można składać całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
4. Można kontaktować się ze Sprzedawcą:
1) telefonicznie pod numerem telefonu Sklepu podanym na stronie internetowej Sklepu – w godzinach pracy Sklepu,
2) za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu,
3) drogą mailową na adres e-mail Sklepu wskazany na stronie internetowej Sklepu .
5. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
6. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
7. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktu oferowanego w Sklepie,
8. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego Operatora Płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Płatność powinna zostać zrealizowana niezwłocznie po złożeniu zamówienia poprzez Sklep.

§ 6
Wykonanie umowy

1. Jeżeli Kupujący wybrał produkt cyfrowy dostępny w opcji płatności jednorazowej, wykonanie umowy sprzedaży następuje poprzez zapewnienie Kupującemu dostępu do wybranego materiału przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy. Produkt dostępny będzie na stronie. Dane dostępowe Kupujący otrzyma na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Dostęp do materiałów zostanie wyłączony po upływie roku od zawarcia umowy.
2. Produkty fizyczne dostarczane są Kupującemu za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub wysyłkowej. Termin dostarczenia produktu fizycznego podany jest na stronie Sklepu i wynosi do kilkunastu dni od dnia dokonania płatności za dany produkt. Wszelkie prośby dotyczące konkretnego czasu dostarczenia przesyłki należy wpisać w uwagach do zamówienia.
3. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym produktem, Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
2) niekompletności przesyłki lub
3) niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem,
Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania powtórnej wysyłki zamówionych produktów.
4. Produkty wymagające bezpośredniego kontaktu z Kupującym (np. umówienia się na spotkanie) dostarczane są Kupującemu i realizowane w terminach indywidualnie uzgodnionych z Kupującym.

§ 7
Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo (z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej) odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku kiedy przedmiotem umowy są usługi) albo w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument otrzymał produkt fizyczny lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie produktu fizycznego (w przypadku kiedy Konsument dokonał zakupu produktów fizycznych).
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://basiakawka.pl/wp-content/uploads/2019/11/04.-Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności (w tym koszty przesyłki) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu fizycznego lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Produkt fizyczny powinien zostać odesłany Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle produkt fizyczny przed upływem terminu 14 dni.
10. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu fizycznego.
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu fizycznego wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego produktu.

§ 8
Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://basiakawka.pl/wp-content/uploads/2019/11/05.-Formularz-reklamacyjny.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument (niebędący przedsiębiorcą) ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument (niebędący przedsiębiorcą) ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
3. Konsument (niebędący przedsiębiorcą) może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
4. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości, postanowienia ust. 1 do 3 powyżej, nie stanowią automatycznej zgody Sprzedawcy na udział w pozasądowych formach rozstrzygania sporów z Konsumentem (niębędacym przedsiębiorcą).

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 marca 2021 r.
4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.